Disclaimer

Vi gør opmærksom på, at denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ved en fejltagelse modtager e-mailen, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen. Samtidig beder vi dig slette e-mailen uden at videresende eller kopiere den. Selv om e-mailen og ethvert vedhæftet bilag efter vores overbevisning er fri for virus og andre fejl, som kan påvirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og læses, åbnes den på modtagerens eget ansvar.

Please note, this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the message by sending a reply, before deleting the message without making, distributing or retaining any copies of it. Although, we believe the message and any attachments contains no viruses or other errors which might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk.